Skoči na glavno vsebino

Vizija zavoda

Zaposleni v CIRIUS Kamnik bomo v prihodnosti uresničevali vizijo z naslednjimi osnovnimi usmeritvami:

V obdobju od leta 2021 do leta 2026 bomo nadaljevali z razvijanjem oblik dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, s katerimi bomo prispevali k oblikovanju in promoviranju kulture odprtosti, vključevanja, solidarnosti in enakih možnosti za vse  ljudi. Z inovativnimi pristopi bomo razvijali potenciale otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in podpirali strokovne kompetence zaposlenih.

Sooblikovali bomo tudi sodobne smernice učenja, skrbeli za inovacije na področju vsakdanjega življenja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in na ta način prispeval k njihovemu blagostanju. Spodbujali in nagrajevali bomo odlične prakse, skrbeli za pravično nagrajevanje delavcev in krepili kakovostne medsebojne odnose.

 

Poslanstvo zavoda

Poslanstvo zavoda pomeni sodobno strokovno skrb za gibalno ovirane otroke in mladostnike, ki zajema edukacijsko in terapevtsko delo, izhaja pa iz najnovejših strokovnih oziroma znanstvenih spoznanj. Delavci zavoda izvajajo poslanstvo z vseživljenjskim izobraževanjem in usposabljanjem, za katerega skrbi vsak posameznik, skrbi pa tudi zavod kot celota.  

Poslanstvo pa ni naravnano le na skrb za otrokov razvoj, temveč je naravnano tudi na kakovost življenja v njegovem domačem okolju in na njegovo blagostanje, zato je eden glavnih ciljev delovanja zavoda sodelovanje pri ustvarjanju ustrezne fizične in socialne infrastrukture ter mrež dejavnikov, ki zagotavljajo blagostanje in kakovost življenja otrok in mladostnikov v okolju, v katerem sicer živijo. Z drugimi besedami: zavodski delavci skrbijo za otrokovo blagostanje v času njegovega usposabljanja v zavodu, obenem pa s svojim delovanjem podpirajo sodobne oblike inkluzije oziroma vključevanja gibalno oviranih otrok in mladostnikov v družbeno okolje.

Razvoj in uvajanje novih programov in projektov

Razvoj zavoda je določen z vizijo zavoda.V viziji zastavljene cilje bomo v praksi dosegli z na novo osnovanim strokovnim razvojem Centra v letu 2021 na posameznih področjih našega dela. Ta področja bomo v okviru Službe za strokovni razvoj Centra, ki jo sestavljajo Razvojni timi, strokovno razvijali, s čimer bomo izboljšali kakovost dela na teh področjih.

V začetnem obdobju dela Službe za strokovni razvoj smo na strokovnem kolegiju in s predstavniki enot, oddelkov in služb Centra določili naslednja področja našega dela, ki jih bodo razvijali Razvojni timi:

 • ONIRU (Osebni načrt izobraževanja, rehabilitacije in usposabljanja – prilagoditev in implementacija informacijskega sistema v vsakdanje delo z OM – trajanje 5 let)
 • Inovativni pristopi podpore (Oblikovanje enotnega strokovnega koncepta dela z otroki, ki kažejo nesprejemljiva vedenja – ČVT/M, AM, ADHD, duševne motnje, motnje v duševnem razvoju – trajanje 3 leta)
 • Delo s starši (oblikovanje pristopov in metod dela s starši ter informiranje in podpora staršem – trajanje 2 leti).

Vsem uporabnikom storitev bo Center v nadaljevanju nudil tudi:

 • spoštljiv odnos, etičnost
 • kakovostno zdravstveno oskrbo,
 • odlične didaktične pristope in spremljavo znanja, razvoja kompetenc,
 • možnost razvoja ustvarjalnosti,
 • spodbudo inovativnosti,
 • možnosti za duhovni razvoj, ki vključuje medsebojno spoštovanje in pomoč, strpnost, empatijo,
 • razvoj kulturne zavesti in medkulturnosti ter razvoj domovinskega čuta,
 • skrb za neokrnjeno naravo in okolje,
 • možnost razvoja kritičnega mišljenja.

 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

Za uresničitev razvoja Centra in zagotavljanje kakovosti izvedbe nalog, prav vse so povezane z vzgojo, izobraževanjem in rehabilitacijo, imamo oblikovan strokovni kolegij. Ta poleg uresničevanja razvoja Centra in zagotavljanja kakovosti dela že vrsto let skrbi za strokovnost dela v Centru.

Related Images:

(Skupno 661 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost