Skoči na glavno vsebino

SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev. Člani Sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni. Člani Sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Svet zavoda ima 13 članov, ki jih predstavljajo:

2 predstavnika ustanovitelja,
1 predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež, ali več lokalnih
skupnosti, če se le-te tako sporazumejo,
5 predstavnikov delavcev,
5 predstavnikov staršev,
1 predstavnik dijakov iz dijaške skupnosti in
1 predstavnik dijakov iz domske skupnosti.

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

imenuje in razrešuje direktorja zavoda in ravnatelje organizacijskih enot,
imenuje in razrešuje strokovnega vodjo zdravstvene enote,
sprejema program razvoja zavoda, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
obravnava zadeve, ki mu jih predložita vzgojiteljski in učiteljski zbor, strokovni svet zdravstvenih delavcev, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikati zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in dijakov,
sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev in praktičnega pouka,
sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem sklepom in s posebnimi predpisi in
opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Predsednica Sveta zavoda: KATJA ANTOSIEWICZ

Related Images:

(Skupno 457 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost