Usmerjanje

Komisije za usmerjanje

V naš zavod so usmerjeni otroci ali mladostniki z odločbo o usmeritvi, ki jo izda regijsko pristojni zavod za šolstvo na podlagi mnenja Komisije za usmerjanje. Komisije za usmerjanje delujejo pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Sestavljajo jo zdravnik, psiholog, in defektolog, ki so stalni člani, po potrebi pa se jim lahko priklučijo tudi strokovni delavci z drugih področij. Komisija deluje skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Pravilnikom o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Zahtevo za uvedbo postopkov usmerjanja podajo starši oz. zakoniti zastopniki, predlog pa lahko v soglasju s starši poda tudi šola. Predlog se poda na predpisanih obrazcih in se naslovi na pristojni zavod za šolstvo. V kolikor komisija za usmerjanje ugotovi, da je otrok gibalno oviran ali dolgotrajno bolan, da se njegovim posebnim vzgojno-izobraževalnim potrebam v »običajnih« šolah objektivno ne morejo prilagoditi in da pri nas izpolnjujemo ustrezne pogoje, se lahko vključi v naš zavod.