Strokovno delo

Kaj je usposabljanje?

Usposabljanje, ki ga izvajamo v našem zavodu je veliko širši pojem od pojma izobraževanje. Pod njim razumemo kompleksne programe za razvijanje najrazličnejših posameznikovih sposobnosti, samostojno opravljanje življenjskih aktivnosti in učinkovito prilagajanje okolju.

Globalni cilj usposabljanja je, da bo otrok ali mladostnik kljub svojim omejitvam ali nekaterim zmanjšanim zmožnostim dosegel najvišji nivo telesnega, duševnega in socialnega funkcioniranja in se razvil v zrelo in ustvarjalno osebnost.

Bolj specifične cilje pa si zastavljamo na posameznih področjih:

Na šolskem področju so cilji:

 • priprava za všolanje v skupini predšolskih otrok,
 • zaključek osnovnošolskega izobraževanja,
 • pridobitev poklicne usposobljenosti za delo ter priprava za nadaljevanje študija.

Na zdravstvenem področju so naši cilji:

 • izboljšanje ali vzdrževanje gibalnih in drugih telesnih ali psihičnih funkcij,
 • zdravljenje bolezni in težav, ki spremljajo telesno obolenje,
 • preventiva in spremljanje psihofizičnega stanja in počutja.

Na področju življenjskih dejavnosti so cilji:

 • Razvijati samostojnost in učinkovitost na področjih skrbi zase, medosebnih odnosov, socialnih veščin in interesnih dejavnosti.

Operativni timi

Usposabljanje zahteva, da otroka ali mladostnika razumemo in obravnavamo kot celostno in enkratno bitje. To poskušamo doseči tako, da pri obravnavi usklajeno sodelujejo različni strokovnjaki, ki poskušajo vsak s svojega zornega kota prisluhniti otrokovim posebnostim in prispevati k skupnemu cilju. Tako »ekipo« imenujemo operativni tim. Sestavljajo ga vzgojitelj, učitelj, zdravnik, medicinska sestra, negovalka, spremljevalec, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, psiholog in socialni delavec. Pomembno je, da k delu operativnega tima prispeva svoj delež tudi sam otrok ali mladostnik ter njegovi starši.

Individualizirani program

Potem ko otroka ali mladostnika sprejmemo k nam, poskušamo na podlagi strokovnih pregledov, dokumentacije in razgovorov s starši pridobiti kar največ informacij, ki nam bodo koristile pri načrtovanju programa usposabljanja. Glede na posameznikove specifične potrebe, se dogovorimo o prilagojenih metodah, vsebinah, oblikah dela ter drugih potrebnih prilagoditvah na področjih življenjskih aktivnosti, kot so šolsko delo in učenje, gibanje in mobilnost, ročne spretnosti, osebna nega, sporazumevanje, medosebni odnosi, socialne veščine in interesne dejavnosti.

Člani operativnega tima si skupaj z otrokom in mladostnikom ter njegovimi starši zastavimo cilje, ki jih želimo doseči in se dogovorimo o načinih in oblikah sodelovanja. Vse to zapišemo v individualizirani program, ki predstavlja temelj obravnave vsakega posameznika.

Uresničevanje individualiziranega programa sproti preverjamo in ga glede na okoliščine in potrebe tudi spreminjamo in dopolnjujemo.

Načela usposabljanja

Pri načrtovanju in izvajanju strokovnega dela poskušamo upoštevati naslednja načela:

 • načelo zagotavljanja enakih možnosti,
 • načelo optimalnih pogojev za razvoj,
 • načelo celostnega pogleda na otroka,
 • načelo individualizacije,
 • načelo timske, interdisciplinarne obravnave,
 • načelo razvoja in okrevanja telesnih, duševnih in socialnih funkcij po nastanku poškodbe ali obolenja,
 • načelo izhajanja iz aktualnega stanja,
 • načelo postopnosti,
 • načelo kompenzacije,
 • načelo preventive.