PROJEKT AKTIVNI, ZDRAVI IN ZADOVOLJNI

 

Projekt Aktivni, zdravi in zadovoljni  je mednarodni projekt, v katerem sodelujejo Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, SPECIAL OLYMPICS NORWAY (Beitostølen Healthsports Centre), Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča, Zavod za šport RS Planica, Center za usposabljanje delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga in Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) Kamnik ter zunanji partnerji  projekta Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in  Cirius Vipava.

 

Cilj projekta je zmanjševanje neenakosti med invalidi in preostalo populacijo,  razvijanje novih programov za vse starostne skupine invalidov,  s poudarkom na otrocih in mladini. Usposobiti  oz. seznaniti strokovni kader, da bo lahko izvajal prilagojene programe športnih aktivnosti in  s tem  prispeval k zmanjševanju razlik v zdravju.

 

V okviru projekta je nastal Priročnik za prilagojene športne igre Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati v elektronski obliki.  Namenjen je (bo)  vsem vrtcem in šolam v Sloveniji in tistim ustanovam, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami: gibalno ovirani otroci in mladostniki, otroci in mladostniki z duševno motnjo, slepi in slabovidni  ter gluhi in naglušni otroci in mladostniki.

Otroci in učenci bodo po opravljenih športnih nalogah iz programa Mali sonček, Zlati sonček in Krpan prejeli knjižico o opravljeni prilagojeni športni dejavnosti.

 

V okviru projekta so bili izvedeni različni športni dogodki: obisk partnerjev projekta iz Norveške, Športni dan Zlati sonček, Naučimo se plavati  in Zlati sonček, Zamenjalne športne aktivnosti – lokostrelstvo, Dvoransko balinanje, Informativni dan - predstavitev športnih aktivnosti, Športne igre Mali sonček v sodelovanju z vrtci, …. V nadaljevanju projekta načrtujemo dogodke: prilagojene športne naloge Krpan, Šolsko športno tekmovanje – dvoransko balinanje, Pohod ob žici, Pohod okoli Gradiškega jezera, Zaključne športne igre – zaključek projekta,…

Delovno skupino CIRIUS Kamnik sestavljajo strokovni delavci   različnih  enot centra, t.j. osnovne šole  (Nataša Petrović, prof. def., Simona Janežič,  prof. RP, Irena Lamovec, dipl. šport. pedag), srednje šole (Niko Cankar, dipl. šport. pedag), enote doma (Majda Zaletelj, spec.ped.DPO, Stanka Klepec, spec.ped.MVO in domska vzgoja), zdravstvene enote - medicinske rehabilitacije  (Cirila Burja, dipl. fizioterapevt, spec. nevrofizioterapevt) in uprave (Marjeta Kuhar).

 

S  predavanji in izobraževanji  želimo predstaviti in širiti projekt Aktivni, zdravi in zadovoljni ter seznaniti starše in strokovne delavce  v vrtcih in osnovnih šolah o  izvedbi različnih prilagojenih športnih nalogah.

 

Delovna skupina Ciriusa je projekt AZZ  predstavila na Posvetu športnih pedagogov Slovenije,  Maribor, 20.11.2015 in na Izobraževalnih dnevih Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije,  Portorož 31.3.2016.

 

       Projekt se zaključi  30.6.2016.

 

                      

                                                                                                                              Direktor:

                                                                                                                              Goran Pavlič