OBVESTILO delavcem in staršem
 
 

NAROČANJE OBROKOV otrok in mladostnikov v dnevni obliki usposabljanja (DU): 

      -         starši izpolnijo formular prijava obrokov v CIRIUS Kamnik, ki ga lahko dobijo tudi v socialni službi;
-         najavo opravijo pred začetkom šolskega leta; spremembe so mogoče do 15.9. v tekočem letu;
-         med letom praviloma odločitve ne spreminjajo, v kolikor pa je iz opravičljivih razlogov potrebna, izpolnijo nov formular Najava obrokov v socialni službi;
-         otroci in mladostniki so upravičeni le do tistih obrokov, za katere so jih starši najavili;
-         delavci oddelka niso kompetentni za sprejemanje informacij o spremembi najave s strani staršev ;
-         če otroka na določen dan ni v Zavodu (je bolan ali odsoten iz drugih razlogov), starši odjavijo obroke zanj izključno v kuhinji do 7.30 ure, vodji kuhinje g. Andreju Miru na telefon 01/8317 444 int.210 ali na elektronski naslov: prehrana@guest.arnes.si; prav tako do 7.30 ure;
-         ostali delavci oddelkov za urejanje odjave obrokov niso določeni in kompetentni – starše prijazno opozorijo na dogovor in usmerijo do vodje kuhinje;
-         po možnosti starši ob odjavi obrokov sporočijo tudi, koliko dni bo otrok predvidoma odsoten;
-         na dan ponovnega prihoda otroka (npr. po bolezni) vzgojitelj oddelka do 7.30 ure sporoči spremembo prisotnosti vodji kuhinje Andreju Miru;
-          v kolikor starši obrokov ne odjavijo, bodo obroki za njihovega otroka pripravljeni in jim bodo zaračunani;
-         malice, ki je otroci ne pojejo in jo imajo prijavljeno in je zapakirana, lahko vzamejo s seboj domov; ostale že odprte ali nezapakirane hrane ne odnašajo domov;
-         vodja kuhinje je zadolžen za vodenje natančne evidence o izdanih obrokih; konec meseca podatke odda v računovodstvo, kjer se pripravi obračun in položnice za starše po veljavnem ceniku.
 

NAROČANJE NOČITEV otrok in mladostnikov na DU  in nočitve "bivših" dijakov

-      mladostniki oziroma otroci, ki so na dnevni obliki usposabljanja, nočitev plačajo po ceni 8 EUR na noč (samo nočitev brez obrokov);
-     starši otroka ali mladostnik sam, ki je na DU, najavi svojo potrebo oziroma željo po nočitvi matičnemu vzgojitelju najmanj en dan vnaprej in izpolni posebni prijavni obrazec, kjer navede tudi potrebo po obrokih; vzgojitelj odda obrazec ravnateljici Doma, ki konec meseca posreduje pisno poročilo o nočitvah in dodatnih obrokih v računovodstvo; na podlagi tega poročila, izda računovodstvo položnice posameznikom za plačilo nočitve in eventuelnih obrokov;
-          dodatne obroke v kuhinjo najavi matični vzgojitelj in sicer vodji kuhinje s kopijo prijavnega obrazca;
-          matični vzgojitelj poskrbi, da so o nočitvi obveščeni vsi, ki to informacijo morajo imeti (nega, zdravstvo, starši ...);
-          naši bivši dijaki, ki s posebnim dovoljenjem ravnateljice Doma, vodje zdravstvene nege in socialne delavke, prespijo v Centru, nočitev plačajo v vsakem primeru, po ceni 8 EUR na noč, prav tako plačajo obroke (po objavljenih cenah za mladostnike).