pogosta vpraŠanja

1. Kaj moram kot starš storiti, da je lahko otrok vključen v vaš zavod?

Če iščete informacije o možnih oblikah izobraževanja vašega otroka, vas vabimo na predhodni pogovor s svetovalnimi delavci in ogled hiše.

Za vključitev v zavod otrok potrebuje odločbo o usmeritvi. Odločbo o usmeritvi izda pristojni zavod za šolstvo, na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje. Zahtevo za začetek postopka usmerjanja lahko podate starši sami (na določenem obrazcu), lahko pa v soglasju z vami poda predlog za postopek usmerjanja tudi šola, ki jo vaš otrok obiskuje. Izpolnjeno zahtevo oz. predlog je potrebno nasloviti na območno enoto pristojnega zavoda za šolstvo. 

2. Kakšni so stroški usposabljanja?

Stroški usposabljanja so kriti na podlagi odločbe o usmeritvi, in sicer:

Za učence in dijake, ki so z odločbo usmerjeni na izobraževanje in bivanje (celodnevna oblika usposabljanja) so celotni stroški kriti iz sredstev ministrstva za šolstvo in šport; zdravstvena oskrba in storitve pa iz sredstev ministrstva za zdravje.

Za učence in dijake, ki so z odločbo usmerjeni le na izobraževanje (dnevna oblika usposabljanja) so s strani ministrstva za šolstvo in šport kriti le stroški izobraževanja, medtem ko starši plačajo prehrano in morebitno nočitev; stroški zdravstvene oskrbe in storitve pa se tudi za učence in dijake na dnevni obliki usposabljanja krijejo iz sredstev ministrstva za zdravje.

Stroški, ki jih še imate starši v procesu usposabljanja otroka v našem zavodu, so: sofinanciranje izposoje učbenikov iz šolskega sklada, prispevek za materialne stroške in učna gradiva; sofinanciranje raznih projektov, ki jih organizira šola ter drugih dejavnosti, organiziranih izven šole ali zavoda (šola v naravi, tabori, gledališki abonma, obiski kino predstav, šolske ekskurzije in podobno) ter morebitni stroški zaradi individualno predpisanih ortopedskih pripomočkov (izven standardov ZZZS). Prav tako starši poskrbite za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, garderobe otrok in morebitno žepnino. Strošek staršev srednješolcev je tudi prevoz (dnevni ali vikend).

3. Ali mi še vedno pripadajo socialno-varstvene pravice, če je moj otrok vključen v vaš zavod?

Ob vključitvi otroka v zavod staršem pripada sorazmerni del družinskih prejemkov (otroški dodatek, dodatek za nego otroka), če otrok v zavodu biva. V primeru dnevne oblike usposabljanja pripadajo staršem socialno-varstvene pravice v celoti. Ti starši lahko skladno z zakonodajo uveljavljajo tudi pravico do delnega izplačila za izgubljeni dohodek. Socialno-varstvene pravice starši uveljavljate z odločbo o usmeritvi in odločbo o upravičenosti do dodatka za nego otroka. Zdravstveno zavarovanje pa ima otrok urejeno iz naslova izobraževanja (po zavarovani osebi oz. staršu). Ob dopolnitvi 18. leta starosti je potrebno zdravstveni zavarovalnici predložiti potrdilo o vpisu otroka v izobraževalni program in s tem podaljšati zdravstveno zavarovanje; na centru za socialno delo pa pravico do družinskih prejemkov. Z vstopom v srednjo šolo ima otrok pravico uveljavljati tudi štipendijo.

4. Kdo nudi ponoči pomoč otroku, če je v zavodu?

Ponoči je organizirana dežurna služba, v sestavi: dežurni vzgojitelj, dežurna medicinska sestra in dežurna negovalka. V času nočne dežurne službe je zagotovljeno otrokom neprekinjeno zdravstveno varstvo (nega, obračanje, kontrola vitalnih funkcij, aplikacije zdravil in podobno). Potekajo redni obhodi po sobah. Otrok pa lahko izrazi potrebo po pomoči tudi preko klicne naprave (zvonec ob postelji ali druga oblika, ki jo otrok lahko aktivira).

5. Ali ima otrok lahko osebnega spremljevalca?

Načeloma otroci, vključeni v izobraževalni program v našem zavodu niso upravičeni do osebnih spremljevalcev. Fizično pomoč učenci in dijaku v šoli zagotavljajo spremljevalci, ki so razporejeni v oddelek. V času izven šole pa fizično pomoč otrokom nudi negovalno osebje.

6. Ali ima otrok zagotovljen dnevni prevoz v vaš zavod?

Dnevne prevoze izvajamo na relaciji cca. 25 km od zavoda oz. ob pogoju, da vožnja v eno smer ne traja časovno dlje od ure in pol. Prevoze izvajamo z lastnimi prilagojenimi vozili in pogodbenimi izvajalci. Prednost pri izboru imajo mlajši otroci in otroci iz socialno šibkejših družin.

7. Ali nudite otrokom prilagojene prevoze tudi za vikend?

Da. Prevozi za vikend so organizirani na različnih relacijah, odvisnih od števila kandidatov.

8. Kakšni so stroški prevozov?

Učenci osnovne šole imajo v skladu s šolsko zakonodajo prevoze brezplačne. Prevozi dijakov srednje šole niso brezplačni, imajo pa od 01.09.2007 dalje možnost uveljavljati subvencioniran prevoz v skladu s kriteriji Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol (Ur.l. RS št. 71/2007). Starši učencev osnovne šole, ki sami opravljajo prevoz, imajo v skladu z zakonodajo možnost uveljavljati pravico do povračila potnih stroškov v matični občini (oddelek za družbene dejavnosti).

9. Kaj, če otrok zboli med tednom, ko je v vašem zavodu?

V zavodu imamo organizirano zdravstveno službo. Zdravnica bo pregledala vašega otroka, če boste želeli (nekateri otroci imajo izbranega osebnega zdravnika doma in starši želijo pregled samo pri izbranem zdravniku). Obvestimo vas o predlaganih preiskavah in terapiji. Bolan otrok lahko ostane v zavodu ali pa ga odpeljete domov. 

10. Kakšno garderobo mora imeti otrok v zavodu?

Garderoba v zavodu ni predpisana. Prilagojena naj bi bila osebnim potrebam otroka, glede na letni čas in glede na dejavnost, ki se je udeležuje (šola v naravi, tabor …).

11. Kako je s posteljnino, brisačami in pripomočki za osebno nego?

Zavod zagotavlja posteljnino, brisače in osnovne pripomočke za osebno nego (milo, šampon, zobna pasta, toaletni papir). V sklopu bivanja ponujamo tudi možnost pranja osebne garderobe otrok, ob predhodni označitvi oblačil. Otroci prinesejo s seboj zobno ščetko (tudi otroci, ki so na dnevni obliki) in lonček za shranjevanje zobne ščetke, glavnik. Lahko pa otrok s seboj prinaša tudi svojo osebno kozmetiko.