PRILOGA k Vzgojnemu načrtu
 Povzetek priprav za izdelavo vzgojnega načrta
 

Pred pripravo vzgojnega načrta smo naredili  raziskave, ki so bile izhodišče in podlaga za pripravo omenjenega dokumenta. V letu 2006smo izvedli dve raziskavi: Način in kakovost življenja mladostnikov z gibalno oviranostjo v ZUIM Kamnik (vprašalnik so reševali učenci od 5. r. dalje in dijaki) ter vprašalnik za starše: O kakovosti dela v ZUIM Kamnik.
V letu 2007 smo izvedli raziskavo: Zadovoljstvo zaposlenih v zvezi z delom v ZUIM Kamnik (vprašalnik so reševali vsi zaposleni).
Pri oblikovanju vzgojnega načrta so sodelovali vsi zaposleni, učenci, dijaki in njihovi starši. Za zaposlene in starše smo organizirali predavanja o pomembnosti in namenu vzgojnega načrta ter delavnice, kjer so razmišljali in predlagali, kaj je za otroke in mladostnike iz vzgojnega delovanja pomembno. Učenci in dijaki so bili vključeni in aktivni pri razrednih urah, na šolskem parlamentu, dijaški in domski skupnosti. V procesu oblikovanja vzgojnega načrta smo prišli do naslednjih ugotovitev:

 
1. Učenci OŠ:
Pri razrednih urah so učenci izbrali vrednote, ki se jim zdijo najpomembnejše:
- prijateljstvo medsebojna pomoč, druženje, zaupanje, razumevanje, prijaznost, poslušanje;
- ljubezenspoštovanje, imeti se rad, medsebojna pomoč, radodarnost, biti sprejet, zvestoba;
- zdravje gibanje, zdrava prehrana, higiena;
poštenostresnica, spoštovanje, izpolnjevanje obljub;
sočutje medsebojna pomoč, tolažba.
2. Dijaki SŠ:
Srednješolci so v delavnicah izpostavili naslednje sklope vrednot:
-   odnoski zajema medsebojno spoštovanje, strpnost, prijateljstvo, iskrenost in poštenost, medsebojno pomoč, solidarnost, sočutje;

-    znanjeki zajema učenje, delovne navade, izobrazbo, poklic – uspeh, služba, zaposlitev in denar, znanje za samostojno življenje, pridobivanje raznolikih življenjskih izkušenj, veselje do življenja;

-   vztrajnost vztrajati na poti k doseganju ciljev posameznika do najvišje možne mere glede na sposobnosti;

-    samostojnost in neodvisnostdoseči najvišji cilj k samostojnosti in čim večji neodvisnosti v naši različnosti, drugačnosti in raznolikosti v posebnih potrebah;

3. Zaposleni:

Sinteza ugotovitev različnih skupin zaposlenih (OŠ, SŠ, DOM, zdravstvena enota, tehnično osebje) je pokazala na  stične točke, ki se kažejo v naslednjih vrednotah:

-          dobri medsebojni odnosi,
(Ti se odražajo v spoštovanju do otrok in mladostnikov ter obratno, delavcev med sabo in v odnosu do staršev, v dobroti, solidarnosti, nesebičnosti in odgovornosti.)
Medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri doseganju naših ciljev, zato se poslušamo in slišimo, smo strpni drug do drugega, priznavamo in sprejemamo drugačnost ter spoštujemo zasebnost. Pogoj za dobre medosebne odnose je tudi prevzemanje odgovornosti zase, do drugih in do okolja.
Odgovornost izkazujejo:

-          učenci in dijaki s svojo vztrajnostjo, potrpežljivostjo, izpolnjevanjem svojih dolžnosti in upoštevanjem šolskega reda;
-          zaposleni jo izkazujejo s svojo strokovnostjo, ustvarjalnostjo, pravičnostjo, omogočanjem zdravega okolja, doslednostjo in spoštljivostjo;
-          starši jo izkazujejo s svojo skrbnostjo, sodelovanjem z zavodom, vzpodbujanjem otroka in mladostnika in spremljanjem njegovega razvoja.)
- razvijanje samostojnosti za življenje,
(Osnovna naloga zaposlenih je:

-          iskanje priložnosti za učenje optimalne samostojnosti v skladu z otrokovimi in mladostnikovimi zmožnostmi in ovirami v zavodu in izven njega,

-          razvijanje in opremljanje z raznolikimi socialnimi izkušnjami in izkušnjami za samostojno in neodvisno življenje.)
        - znanje,
(Gre za pridobivanje in uporabnost znanja v najširšem pomenu besede, ki omogoča napredovanje otrok/mladostnikov do ustrezne izobrazbe, do optimalne samostojnosti in neodvisnosti ter pripomore k višji kvaliteti življenja in osebnostni rasti.)
        - zdravje.
(Osveščanje otrok in mladostnikov o skrbi za lastno zdravje in dobro počutje kljub gibalni  ali drugi oviranosti.)
 
3. Starši:
Starši so dali prednost naslednjim vrednotam, ki jih želijo negovati skupaj z zaposlenimi v korist otrok in mladostnikov:
-         delovne navade (redno učenje in pisanje domačih nalog, motivacija, osebna higiena, urejanje bivalnih prostorov, disciplina),
-        pozitiven odnos do življenjaveselje do življenja (gibanje, zdravje, različne dejavnosti, pogovor o problemih, pohvala, nagrada),
-        medsebojni odnosi (spoštovanje, odgovornost, sodelovanje, zvestoba, prijateljstvo, ljubezen, strpnost, poštenost),
-        osebnostna rast (samozavest, samopodoba, spoštovanje, izkušnje, samostojnost, vseživljenjsko učenje, razvijanje močnih področij).