ENOTA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA

 

Enota zdravstvene nege in oskrbe je sestavni del zdravstvene dejavnosti, ki izvaja storitve zdravstvene nege in oskrbe in se tesno prepleta z vsemi zdravstvenimi in ostalimi dejavnostmi v Cirius Kamnik.

Vodja zdravstvene nege in oskrbe: 

Marija Petkovšek (dipl.m.s.)

e-mail: marija.petkovsek@guest.arnes.si , tel: 01/8317 444 int . 221

 

ZDRAVSTVENA NEGA

Zdravstvena nega je samostojno strokovno in organizacijsko področje, ki je z drugimi zdravstvenimi in nezdravstvenimi dejavnostmi v CIRIUS vključeno v celovito obravnavo gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok in mladostnikov. Zdravstveno nego izvajajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki kot samostojno dejavnost v okviru negovalnega in zdravstvenega tima na oddelkih in v ambulanti. V izvajanje kontinuirane, strokovne in kakovostne zdravstvene nege je v času prisotnosti otrok in mladostnikov v CIRIUS vključenih devet zdravstvenih tehnikov in dve diplomirani medicinski sestri. Zdravstveni tehniki opravljajo zdravstveno nego razporejeni v treh izmenah.

       

Cilji zdravstvene nege so usmerjeni v zagotavljanje strokovnosti, kontinuitete, učinkovitosti, racionalnosti in kakovost zdravstvene nege gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok in mladostnikov z upoštevanjem etičnih načel in doseganjem najboljših izidov. Ob tem želimo pomagati pri vseh tistih aktivnostih, ki pripomorejo k ohranitvi in vrnitvi zdravja ter sodelovati pri uresničevanju diagnostično-terapevtskega programa. 

Pomemben poudarek je izvajanje kakovostne zdravstveno negovalne oskrbe vseh storitev. Znani smo zlasti po:

-       izvajanju zdravstvene nege gibalno oviranega in kronično bolnega otroka in mladostnika v izobraževalnem procesu

-       izvajanju zdravstvene nege gibalno oviranega in kronično bolnega otroka in mladostnika z inkontinenco

-       sodelovanju v zdravstvenem timu pri uvajanju NIV (neinvazivna ventilacija) in IV (invazivna ventilacija), izvajanju in spremljanju zdravstvene nege gibalno oviranega in kronično bolnega otroka in mladostnika na NIV preko nosne maske in IV preko traheostome

-       skrbi za oralno zdravje

-       preventivnem programu in preprečevanju nastanka ran zaradi pritiska

-       zdravstveno vzgojnem delu z otroci in mladostniki z gibalno oviranostjo v skrbi za zdravo spolnost

ZDRAVSTVENA IN SOCIALNA OSKRBA

Dejavnost zdravstvene in socialne oskrbe izvajajo varuhi negovalci (varuhinje – negovalke), ki zagotavljajo kakovostno oskrbo gibalno oviranih otrok in mladostnikov ter dolgotrajno bolnih otrok. 23 varušk - negovalk je razporejenih na 5 oddelkih, odvisno od števila in kategorije zahtevnosti oskrbe. Delo poteka v treh izmenah.   

         

 

SREBRNO PRIZNANJE NA MEDNARODNEM LIKOVNEM NATEČAJU
Na Mednarodnem likovnem natečaju OŠ Marije Vera Kamnik na temo Pokrajina je učenec 4. r. OŠ CIRIUS Kamnik Kristjan Štiftar v konkurenci 74 likovnih del iz petih držav prejel srebrno priznanje za 1. tr