Srednja Šola


Šola ima 60-letno tradicijo izobraževanja in usposabljanja gibalno oviranih dijakov, ki so k nam usmerjeni z odločbo o usmeritvi. V programe naše srednje šole se lahko vpisujejo tudi zunanji dijaki (predstavljajo tretjino vseh dijakov). Ta oblika integracije ustvarja izvrstne priložnosti za širitev sožitja in sprejemanja drugačnosti.

Izobraževalni programi so prilagojeni glede na posebne potrebe dijakov, nekateri trajajo leto dlje od običajnih,razredi so manjši (največ 12 dijakov v razredu), uporabljajo se posebne oblike in metode dela, vsakemudijaku pripravimo individualiziran program dela.
  Elektro in računalniška usmeritev 
Administrativna in ekonomska usmeritev

Poleg obveznega programa nudimo v srednji šoli vrsto interesnih dejavnosti: od kulturnih, športnih, razširjenega programa,ekskurzij po domovini in tujini, letnih taborov in delavnic; prirejamo razna predavanja, natečaje in prireditve, se povezujemo s sorodnimi institucijami in šolami v Sloveniji in v tujini. Vse te dejavnosti so prilagojene gibalno oviranim. Posebnost je tudi športna vzgoja, ki se izvaja glede na fizične potenciale dijakov in dijakinj.


Na šoli poučuje strokovno usposobljen profesorski kolektiv, ki zna pozorno prisluhniti potrebam in problemom mladih, in jih uspešno pripeljati do zaključka šolanja ter vključitve v zaposlitev ali nadaljevanje šolanja na višjih in visokih šolah. Učitelji imajo posebno specialistično znanje za delo z gibalno oviranimi dijaki. Pri svojem delu sodelujejo s strokovnjaki v zavodu (logoped, fizioterapevt, delovni terapevt, psiholog, socialni delavec, zdravnik …) in s timskim interdisciplinarnim pristopom omogočajo uspešnost vsakemu posamezniku. Tak tim delavcev pri nas imenujemo operativni tim. V delo z dijaki se intenzivno vključuje tudi svetovalna služba, ki jo sestavljata psiholog in socialna delavka. Svetovalna delavca sta redna člana tima strokovnih delavcev, nudita suport strokovnim sodelavcem pri njihovem neposrednem delu z dijaki, sodelujeta s starši in z različnimi zunanjimi ustanovami.

 Cilj šole je slediti novostim na področju izobraževalne stroke in potrebam zaposlovanja ter razvijanje novih prilagojenih programov. V sodelovanju z drugimi šolami omogočamo pridobitev še nekaterih vrst izobrazbe, zlasti v programu gimnazija (in maturitetni tečaj). 


Slikarska razstava

 

Dijakinje 5. a gostujejo v domski galeriji Zavoda sv. Stanislava s slikarsko razstavo, ki je bila v lanskem šolskem letu plod medpredmetnega sodelovanja med slovenščino in likovno umetnostjo v povezavi z maturitetno snovjo realizem in meščanska drama pri prof. Zali Hriberšek in pri likovni umetnosti, s preučevanjem slikarja Carla Vilhelma Holsoa skozi likovno snovanje s prof. Loto Kahne. Avtorice razstavljenih slik so dijakinje Srednje šole CIRIUS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje invalidov) Kamnik Mojca Krhač, Lucija Gnamuš, Tjaša Žavbi, Aida Halilović, Nataša Romih in Lucija Klopčič.

                

Razstava bo v dijaškem domu na ogled do konca aprila.

Link na novico, objavljeno na spletni strani Doma sv. Stanislava: 

http://www.stanislav.si/jdd/otvoritev-likovne-razstave-dijakinj-cirius-a-kamnik/