POSEBNOSTI IN PREDNOSTI ŠOLANJA PRI NAS

 

Razredi/prilagoditve

Vsi razredi so dostopni in prostorsko prilagojeni za delo gibalno oviranim učencem in opremljeni s posebnimi pripomočki in didaktičnim materialom, izdelanim in izbranim za potrebe posameznega učenca. Prilagojene so mize, stoli, šolski pribor, tipkovnice, stikala, računalniki, računalniška oprema, komunikatorji za negovoreče učence.

    

  tipkovnica velika

                                                                            Avtorici: Staša Rener in Andreja Vouk

 

V učnem procesu se glede na učenčeve individualne potrebe prilagajajo metode in oblike poučevanja, čas ter preverjanje in ocenjevanje znanja.

Število učencev v naših razredih je manjše kot v rednih osnovnih šolah in sicer najmanj štirje in največ deset učencev. Poleg učitelja je v razredu stalno prisoten spremljevalec, ki jim nudi fizično pomoč.

Naši učenci kljub različnim obolenjem, ki jih imajo, vsi sodelujejo pri pouku športne vzgoje in nihče te dejavnosti ni oproščen. Za vsakega poiščemo takšne aktivnosti, pri katerih lahko aktivno sodeluje in pri katerih je uspešen. Na podlagi uradnega učnega načrta športne vzgoje smo izdelali Prilagojen učni načrt za gibalno ovirane učence.

    

 

Interdisciplinarni pristop

V razrede se k pouku vključujejo tudi drugi strokovni delavci: vzgojitelj, logoped, delovni terapevt, fizioterapevt in  svetovalni delavec. Cilj vključitve je s skupnimi močmi, raznolikostjo znanj in izkušenj poiskati optimalne možnosti za čim boljši razvoj in učinkovitost vsakega posameznega učenca na šolskem polju, ki je sestavni del celostnega usposabljanja. Gre za nudenje pomoči v konkretni učni situaciji, pri iskanju optimalnih možnosti za pripravo individualnih prilagoditev in pripomočkov za vsakega učenca posebej ter njihovo razbremenitev.

 
Individualiziran program

Cilj vzgoje in izobraževanja zahtevajo upoštevanje načel individualizacije, to so načela enakih možnosti, enotnosti, nediskriminiranosti, avtonomnosti, vzgoje v demokratičnih procesih, možnosti izbire in diferenciacije ob upoštevanju enakosti in različnosti.

Vsak od naših učencev ima svoje, le sebi lastne značilnosti, sposobnosti in zanimanja, različne izkušnje in stile učenja, ki jih z našimi individualiziranimi programi (IP) upoštevamo kolikor je najbolj mogoče. Za uspešnost izvajanja (IP) je poskrbljeno poleg prilagoditev programov tudi za prostor, opremo in pripimočke. Pri pripravi (IP) se sledi celostnemu usposabljanju vsakega učenca.

Vsak individualizirani program je delo več delavcev  Zavoda, v njem sodelujejo učitelji, defektologi, vzgojitelji, psiholog, socialna delavka, zdravnica, logoped, fizioterapevti, delovni terapevti, spremljevalci in seveda starši otrok. Torej sta poudarjena timski pristop in interdisciplinarnost.

 

Specialno pedagoške dejavnosti

Gibalno ovirani učenci imajo veliko težav na področju opismenjevanja, komunikacije in vključevanja v širše socialno okolje. V ta namen smo izdelali specialno pedagoške dejavnosti, ki so med seboj zelo prepletajo in so sestavi del prilagojenega programa EIS in NIS. Dejavnosti niso opisno ali numerično ocenjene, temveč se ocenjuje lasten napredek vsakega učenca, so podpora šolskemu delu oz. celostnemu usposabljanju ter sestavni del individualiziranega programa.

Globalni cilj je razvijanje močnih področij učenca in preko njih razvijanje šibkejših ter iskanje, oblikovanje in razvijanje različnih in učinkovitih strategij, ki omogočajo uspešno vključevanje v izobraževalni proces in širše socialno okolje.

Zelo pomembno je, da se učenci v času šolanja in kasneje v življenju uspešno soočajo z življenjskimi zahtevami in skladno z zmožnosti prispevajo k svojemu optimalnemu razvoju. 

  • računalništvo: računalnik in z njim povezana informacijska tehnologija je za učence pomemben pripomoček v procesu urjenja osnovnih spretnosti, potrebnih za uspešno ustno in pisno sprejemanje in posredovanje informacij. Poleg pridobivanja spretnosti računalniškega opismenjevanja omogoča izpeljava predmeta učencem tudi razločne zapise snovi in izdelavo estetskih izdelkov ter s tem kakovostnejše uresničevanje ciljev izobraževanja. 
  • komunikacija blaži posledice motorične in senzorične motnje v smislu odpravljanja komunikacijske oviranosti in težav pri usvajanju branja in pisanja. Cilj je usposobiti gibalno oviranega učenca na način, ki mu ga gibalna oviranost in senzorika dopuščata ali mu s pomočjo komunikacijske tehnike, ki mu je dostopna, omogočiti komunikacijo.
  • socialno učenje je specialna pedagoška dejavnost, ki se izvaja v vseh razredih osnovne šole. Dejavnost je zasnovana tako, da učencem na preprost in praktičen način približa spoznavanje samega sebe in okolja. Vsebine dejavnosti so vgrajene v celoten program kompleksnega usposabljanja učenca v času šolanja. Večji poudarek socialnemu učenju je namenjen v zadnjem, tretjem triletju, ki teče v okviru projekta  »Ustvarjalni pristopi pri prostovoljnem delu mladih«.
    Socialno učenje vključuje vse vrste vedenj, ki naj bi jih obvladal posameznik, da se bo lahko učinkovito in konstruktivno vključil v širše socialno okolje.  Cilji se oblikujejo skladno s sposobnostmi in zmožnosti učencev in jih opredeli interdisciplinarni tim strokovnih delavcev. Cilji niso časovno opredeljeni temveč so vezani na trenutni razvojni nivo in sposobnosti posameznega učenca.Specialno pedagoška dejavnost socialno učenje zato ne vsebuje standardov znanj, temveč govorimo le o pričakovanem napredku učenca.

  • učencem s težavami na področju vida nudi tiflopedagog dodatno strokovno pomoč enkrat tedensko.